Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verder overeenkomsten van Rijschool Lesmee, behoudens indien en voor zover Rijschool Lesmee schriftelijk anders verklaart.
1.2 In alle gevallen, waarin door Rijschool Lesmee van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Lesmee is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4 Elke opdracht dan wel inschrijving die door Rijschool Esmee aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool:
Rijschool Esmee is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1 de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2 de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;
2.3 de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen;
2.4 de aanvraag voor het rijexamen door Rijschool Lesmee – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan Rijschool Lesmee heeft voldaan;
2.5 de eigen verklaring van de cursist getoetst is op de juiste verstrekte gegevens;
2.6 alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;
2.7 de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan Rijschool Lesmee hiervan melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist:
3.1 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
3.2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
3.3 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dit geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan Rijschool Lesmee melden. In dit geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
3.5 Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
3.6 Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist Rijschool Lesmee te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
3.7 Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.8 De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij-zij bij de praktijk/ en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. Rijschool Lesmee is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9 Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan Rijschool Lesmee. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan Rijschool Lesmee hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling:
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles contant te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Rijschool Lesmee is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
4.3 Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, zal de cursist een ingebrekestelling ontvangen, welke binnen de nieuw gestelde termijn moet worden voldaan.
4.4 Indien de cursist na de termijn van ingebrekestelling niet het verschuldigde bedrag voldoet, treed verzuim in en zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
4.5 Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft Rijschool Lesmee het recht om de betreffende overeenkomst en alle verder overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.6 De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.
4.7 Als de cursist een pakket aanschaft en het rijbewijs wordt behaald terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft de cursist recht op € 28,50 restitutie per niet afgenomen les.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets:
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan Rijschool Lesmee te worden voldaan.
5.2 Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan Rijschool Lesmee is opgegeven.
5.3 Rijschool Lesmee is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

 

Artikel 6. Praktijkexamen:
6.1 Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draag de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
6.2 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang kan laten vinden, kan Rijschool Lesmee de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
6.3 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan Rijschool Lesmee besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7. Beëindigen van de lesovereenkomst:
7.1 Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel Rijschool Lesmee als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerst dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval rechts op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gesteld in artikel 3.3
7.2 Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal Rijschool Lesmee het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.
7.3 Rijschool Lesmee kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende reden, dat van Rijschool Lesmee onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor Rijschool Lesmee nog niet heeft gepresteerd.
7.4 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
7.5 Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan Rijschool Lesmee betaald examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover Rijschool Lesmee deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 8. Vrijwaring:
Rijschool Lesmee vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:
De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
De cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen;
De cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van Rijschool Lesmee is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. Rijschool Lesmee is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10. Klachten:
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Rijschool Lesmee.

Artikel 11. Bemiddelingsregeling:
11.1 Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en Rijschool Lesmee met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dan kan de cursist beroep doen op de bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot Rijschool Lesmee heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
11.2 De bemiddeling wordt verleend door ARAG Legal Services, Postbus 187, 3830 AD Leusden, ARAG Legal Services zal bemiddelen in het geschil en zal trachten het geschil op een voor beide partijen passende wijze op te lossen volgens een bemiddelingsreglement dat aan beide partijen ter hand zal worden gesteld.
11.3 Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.
11.4 Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van Rijschool Lesmee dan wel de cursist om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Rijschool Lesmee.